Aжиллах зарчим


  • Салбарын хэмжээнд дэмжлэгт удирдлагыг нэвтрүүлэх
  • Хүний нөөцийг хөгжүүлэх
  • Нотолгоонд тулгуурласан бодит мэдээллээр хангах
  • Үйлчилгээний тогтвортой, хүртээмжтэй байдлыг хангах
  • Иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих, санал хүсэлтийг нь сонсох
  • Эмзэг бүлгийн хүмүүсийг эрүүл мэндийн эрсдлээс хамгаалах