Нийгмийн эрүүл мэндийн төв


Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
1 DSC_04031Хуаныш Дауиржан НЭМТөвийн дарга, Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, СДЭ-ийн анхан шатны  тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
2 DSC_04391Есимхан Сауле Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
3 DSC_043931Үзбен Сауле Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
4 Төлеген Бибигүл Дархлаажуулалтын бага эмч
5 DSC_03871Хамбар Арай Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
6 Жапан Болатхан Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын тасгийн арга зүйч
7 Шиеке Аманбол Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох эмгэг хариуцсан мэргэжилтэн
7 DSC_0117Авкей Еркебек НҮЭМ, ахмад настан, хоол тэжээл, хүнсний аюлгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
8 DSC_03781Ермурат Риза Вакцин хариуцсан мэргэжилтэн
9 DSC_04241Мельс Салтанат Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэнд, ИБТөвийн эмч
10 DSC_04121Хазез Серүенгүл  ИБТөвийн зөвлөгч
11 DSC_03751Асылбек Нургүл Гэдэсний халдварын тандалт сэргийлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
12 DSC_03801Жоовоо Цэндсүрэн Чийрэгжүүлэлт, нийтийн биеийн тамирын тасгийн арга зүйч
13
14 DSC_03841Акау Майка БЗДХ-ын тандалт сэргийлэлт, СДЗШӨ төвийн бага эмч
15 Алимхан Нургүл Ариутгагч сувилагч
16 DSC_0376Салданбай Нурланбек Халдвар судлагч бага эмч
17  Мерейхан Жанибек НҮЭМ хариуцсан мэргэжилтэн
18 Онтуган Мөлдир Амьсгалын замын халдварын тандалт, сүрьеэгийн тандалт сэргийлэлтийн их эмч