Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн хэлтэс


Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн хэлтсийн танилцуулга

Овог, нэр Албан тушаал Зэрэг дэв
2 DSC_04201Мутай Рустем Хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
3 DSC_03951Хажекбер Лена НББүртгэл хариуцсан ажилтан
4 DSC_0375Онтуган Айбота Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  төсвийн төлөвлөлт, салбарын санхүүгийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан
5  DSC_04001Бауыржан Нуржайна Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
6 Сайлаухан Еншиүл Нярав
6 DSC_04171Мизамхан Амангүл Архивын ажилтан