Ёс зүй


Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны төлөвлөгөөтөлөвлөгөө

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 17 – ны өдрийн 49 тоот

Баян Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс салбар хорооны гишүүдийн судалгаа