Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитлагдсан тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан