“ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ

2016 оны 03 сарын 15-ны өдөр “ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР”-ийг тохиолдуулан “Ус чандмань эрдэнэ” сэдэвт сургалтыг Эрүүл мэндийн газар нь ДЗОУБ БӨ ОНХХ-ийн дэжлэгтэйгээр УЗХорооны сайн дурын идэвхтнүүдэд зохион явууллаа.

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 04 – р улирлын санхүүгийн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 04 – р улирлын санхүүгийн тайланг эндээс үзнэ үү

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 31 – нээр дуусвар болсон жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 31 – нээр дуусвар болсон жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайланг эндээс үзнэ үү