Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 оны 2-р улирал

Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2017 оны 2-р улирал

Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний дэмжлэгт хяналт үнэлгээ

Монголын сумын эмч мэргэжилтнүүдийн холбоо нь

НЭМ-ийг дэмжих ,мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь

Эрүүл мэндийн газраас  Аймгийн засаг даргын 2017 оны  А/96, А/466 дугаар