“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд, эрүүл мэндийн салбар зөвлөл бусад байгууллагуудын оролцоо” аймгийн зөвлөлгөөн зохион явагдлаа

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд, эрүүл мэндийн салбар зөвлөл бусад байгууллагуудын оролцоо” аймгийн зөвлөлгөөн зохион явагдлаа. Зөвлөгөөнд аймаг, сумдын Эрүүл мэндийн салбар зөвлөлийн дарга, гишүүд,

Инфографик

Татаж авах

Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018 оны 1-р улирал

Татаж авах: Хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2018 оны 1-р улирал