НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

         Аймгийн Эрүүл Мэндийн Газрын дэргэд ажиллаж байгаа “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэж байгаатай холбогдуулан    ёс зүйн салбар  хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх ажиллагааг зохион байгуулаж байна.            Эмнэлгийн мэргэжилтэний ёс зүйн салбар хороо нь тухайн эрүүл мэндийн байгууллагын түвшинд эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн асуудлаар санал, дүгнэлт, зөвлөмж, шийдвэр гаргах чиг үүрэг […]