Баян-Өлгий аймгийн сум, тосгоны ЭМТөвийн 2019 оны батлагдсан төсөв

Баян-Өлгий аймгийн сум, тосгоны ЭМТөвийн 2019 оны батлагдсан төсөв

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2019 оны хагас жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны батлагдсан төсөв, 12 сарын хуваарь

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2019 оны батлагдсан төсөв, 12 сарын хуваарь

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Эрүүл мэндийн салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, жилийн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2018 оны бүтэн жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын төсөвт байгууллагын 2018 оны бүтэн жилийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан