Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

Цааш унших Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

Эмнэлгийн зарим мэргэжилтний болон эмнэлгийн бус зарим ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар”

Цааш унших Эмнэлгийн зарим мэргэжилтний болон эмнэлгийн бус зарим ажилтаны ажлын байрны тодорхойлолтын үлгэрчилсэн загвар”