Овог  Нэр  Хэлтэс  Албан тушаал 
Эрүүл мэндийн газрын дарга Н.Сакен
Удирдлага төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс
1 Мутай  Рустем  УТСХэлтэс  Хэлтсийн дарга, Хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
2 Бауыржан  Нуржайнар  УТСХэлтэс  Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хяналт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл олголт хариуцсан мэргэжилтэн
3 Хажекбер  Лена  УТСХэлтэс  Нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан ажилтан
4 Онтуган  Айбота УТСХэлтэс  Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  төсвийн төлөвлөлт, салбарын санхүүгийн  бүртгэл мэдээлэл  хариуцсан ажилтан
5 Тилейхан  Нурсауле   УТСХэлтэс  Эмийн хангамж, эмнэлгийн  хэрэгслийн хангамж, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн
6 Сайлаухан  Еншигүл   УТСХэлтэс  Нярав
7 Мизамхан  Амангүл УТСХэлтэс  Архивын ажилтан
8 Амантай  Сунхар  УТСХэлтэс  Бичиг хэрэг, даргын туслах
Нийгмийн эрүүл мэндийн төв
9 Есимхан  Сауле  НЭМТөв  Төвийн дарга, Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн      
10 Хуаныш   Дауыржан НЭМТөв  Сум /өрх/-ийн эрүүл мэндийн төв, СДЭ-ийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 
11 Шиеке  Аманбол  НЭМТөв  Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох эмгэг, осол гэмтэл  хариуцсан мэргэжилтэн 
12 Хамбар  Арай  НЭМТөв  Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
13 Ербол  Үмит  НЭМТөв  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
14 Ермурат  Риза  НЭМТөв  Дархлаажуулалтын  их эмч 
15 Ханат  Ахтилек   НЭМТөв  Сүрьеэ, БЗДХ-ын тандалт сэргийлэлт хариуцсан ажилтан
16 Исгаг  Айнагүл  НЭМТөв  Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хариуцсан ажилтан 
17 Асылбек  Нургүл  НЭМТөв  Халдварт өвчин хариуцсан мэргэилтэн 
18 Жиналыс  Галия  НЭМТөв  Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн          
19 Тохай  Рахат  НЭМТөв  Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан аэилтан 
20 Салданбай   Нурланбек НЭМТөв  Халдвартын бага эмч
21 Алимхан  Нургүл  НЭМТөв  Ариутгагч сувилагч
22 Жапан  Болатхан  НЭМТөв  Арга зүйч
23 Жовоо  Цэндсүрэн  НЭМТөв  Арга зүйч
Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс
24 Давид  Күнай  ЭТХэлтэс  Хэлтсийн дарга, Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
25 Хумар   Анжелика  ЭТХэлтэс  Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлийн асуудал хайуцсан мэргэжилтэн  
26 Солтанбай  Сунхар  ЭТХэлтэс  Сувилахуй болон хөнгөвчлөх, тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
27 Хонай  Лаура  ЭТХэлтэс  Яаралтай тусламж, гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
28 Талгат  Ахтолхын ЭТХэлтэс  Эм, эмийн чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтэс
29 Шарбет  Иманхан  ХШҮМХэлтэс  Хэлтсийн дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
30 Хуат  Света  ХШҮМХэлтэс  Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
31 Маханбет  Еркебулан  ХШҮМХэлтэс  Мэдээллийн технологи, телемедицин хариуцсан ажилтан
32 Хуаныш  Бахытнур  ХШҮМХэлтэс  Статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 
33 Хайрош  Айгүл  ХШҮМХэлтэс  Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан бага эмч 
34 Шынарбек  Хазине  ХШҮМХэлтэс  Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан ажилтан 
35 Байахмет  Айжибек  ХШҮМХэлтэс  Дүн бүртгэлийн операторчин  
Захиргаа аж ахуйн хэлтэс
36 Нухсат  Алибек  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жолооч 
37 Каримхан  Тилеуберди  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жолооч 
38 Рахатхан  Есенжол  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жолооч 
39 Унат  Есентай   Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жижүүр 
40 Бохи  Бахытнасыр  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жижүүр 
41 Яудан  Авдихапар  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жижүүр 
42 Бакок  Жансерик  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Жижүүр 
43 Шаймардан  Елемес Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Үйлчлэгч 
44 Дакен  Айнур  Захиргаа аж ахуйн хэлтэс  Үйлчлэгч