Эрүүл мэндийн тухай хууль

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал