Зарим статистик үзүүлэлт

Эхийн эндэгдэл /100000 амьд төрөлтөнд/

Он Улсын  дундаж Аймгийн дундаж Баян-Өлгий
2001 269.3 190.6 208.1
2002 124.8 111.6 146.2
2003 109.5 93.7 173.0
2004 98.7 109.6 361.2
2005 93.0 105.7 84.2
2006 69.7 58.2 127.2
2007 59.3 56.2 241.3
2008 49.0 44.3 76.6
2009 81.4 83.5 198.6
2010 45.5 44.9 41.4
2011 48.2 51.8 78.6
2012 50.8 58.6 117.8
2013 42.6 32.8 144.8

1 хүртлэх насхы хүүхдийн эндэгдэл /1000 амьд төрөлтөд/

  Он   Улсын  дундаж Аймгийн дундаж Баян-Өлгий
2001 30.22 29.73 31.92
2002 30.42 32.98 37.28
2003 23.49 23.89 24.56
2004 22.82 22.29 21.72
2005 20.77 22.49 21.89
2006 19.78 20.3 17.38
2007 17.82 20.28 18.50
2008 19.60 21.18 17.63
2009 20.16 21.87 27.01
2010 19.40 22.10 22.80
2011 16.3 19.2 24.7
2012 15.3 17.5 23.2
2013 14.6 15.7 17.38

5 хүртлэх насхы хүүхдийн эндэгдэл /1000 амьд төрөлтөд/

<tr”>20131819.723.9

  Он   Улсын  дундаж Аймгийн дундаж Баян-Өлгий
2001 40.79 40.93 23.06
2002 38.65 42.30 47.40
2003 31.33 32.56 34.30
2004 29.11 29.21 31.06
2005 26.06 28.87 30.41
2006 24.04 25.58 24.11
2007 22.07 24.65 25.79
2008 23.39 25.3 23.42
2009 23.65 25.73 36.93
2010 24.60 28.0 33.10
2011 20.0 23.5 29.1
2012 18.7 21.3 27.9