card

Зэргийн шалгалтын журам

Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

"Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам" /2019.01.11/

"Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам" /2019.03.25/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам" /2019.04.01/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам" /2019.04.01/

 " ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫГ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛД АДИЛТГАН АВЧ ҮЗЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ" /2023.02.01/ 

"ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР" /2023.01.25/ 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

Зарлагдсан ажлын байр

Эрүүл Мэндийн Газрын сул орон тооны мэдээлэл

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл Мэндийн Газраас дараах Гүйцэтгэх албан тушаал  /Дэс түшмэл/-ийн тусгай шалгалтыг Баян-Өлгий Аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зарлалаа. Тус сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг    энд    дарж авна уу. Холбоо барих утас 70422982

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-06   08:00
Бүртгэл дуусах: 2022-12-07   16:00

Шалгалт эхлэх: 2022-12-14    08:00
Шалгалт дуусах: 2022-12-14  16:00

 

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Хариуцсан асуудал

Албан тушаалын тодорхойлолт

Орон тоо

1

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

Гүйцэтгэх

ТЗ – 6

Эрүүл мэндийн статистик мэдээ мэдээлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 Файл үзэх

1

2

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн Эрүүл мэндийн төв

Гүйцэтгэх

ТЗ – 6

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 Файл үзэх

1

3

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн Эрүүл мэндийн төв

Гүйцэтгэх

ТЗ – 5

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тандалт хариуцсан мэргэжилтэн

 Файл үзэх

1

4

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Нийгмийн Эрүүл мэндийн төв

Гүйцэтгэх

ТЗ – 5

Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 Файл үзэх

1

 

Ил тод байдал

 

 

Хүсэлт илгээх