card

Зэргийн шалгалтын журам

Монгол улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал 2019 оны Дугаар 36,32

Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам

"Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам" /2019.01.11/

"Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам" /2019.03.25/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам" /2019.04.01/

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах журам" /2019.04.01/

 " ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫГ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛД АДИЛТГАН АВЧ ҮЗЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН ЖАГСААЛТ" /2023.02.01/ 

"ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ БОЛОН ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ, ЗАГВАР" /2023.01.25/ 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ

 

Эрүүл Мэндийн Газрын сул орон тооны мэдээлэл

Баян-Өлгий аймгийн Эрүүл Мэндийн Газраас дараах Гүйцэтгэх албан тушаал  /Дэс түшмэл/-ийн тусгай шалгалтыг Баян-Өлгий Аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зарлалаа. Тус сонгон шалгаруулалттай холбоотой мэдээллийг    энд    дарж авна уу. Холбоо барих утас 70422982

Бүртгэл эхлэх:   2022-12-06   08:00
Бүртгэл дуусах: 2022-12-07   16:00

Шалгалт эхлэх: 2022-12-14    08:00
Шалгалт дуусах: 2022-12-14  16:00

 

Ил тод байдал

 

 

Хүсэлт илгээх