card

Эрүүл мэндийн тухай хууль

Зөвшөөрлийн тухай хууль 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

 

Тусгай-зөвшөөрөл-сунгуулахад-бүрдүүлэх-материал

Тусгай-зөвшөөрөл-шинээр-авахад-бүрдүүлэх-материал

 

 Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг – 1, өрхийн эрүүл мэндийн төв-4, сумын эрүүл мэндийн төв – 12, тосгоны эрүүл мэндийн төв – 1, багын эрүүл мэндийн төв – 1, хувийн хэвшлийн ортой - 5, тусгай эмнэлэг 4, үүдэн эмнэлэг- 24, үүнээс шүдний 8, нүдний 2, дотрын 1, оношлогоо эмчилгээ 1,хүүхдийн үзлэгийн клиник 2, Мэдрэлийн өвчний оношлогоо,эмчилгээний клиник 1, эмэгтэйчүүдийн клиник 3, бариа заслын клиник 2, арьс,гоо заслын клиник 1, MRI оношилгоо 1, Арьс,харшлын үйлчилгээ 1, Арьс,гоо засал,БЗДХ-ын оношилгоо, үйлчилгээ 1 мөн ариутгалын халдваргүйтгэлийн байгууллага-5, эмийн сан 61, эм ханган нийлүүлэх байгууллага 5, сувилал 3 ажиллаж байна.

Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын жагсаалт

 

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/383 тоот тушаал 

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/402 тоот тушаал 

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/100 тоот тушаал

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/222 тоот тушаал 2023-2026 онуудын тэргүүлэх чиглэл

 

 Эрүүл мэндийн тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 100 дугаар тушаал

1.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 5.1-т заасны дагуу “зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл” гаргана.

Зөвшөөрөл хүсэгч зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг түүнд хавсаргах баримт бичгийн хамт эрх бүхий этгээдэд гаргана.

Зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд заасан нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

Зөвшөөрөл хүсэгч өргөдөлд зөвшөөрлийн ангилал, түүнд холбогдох үйл ажиллагааны болон байгалийн баялаг, төрийн нийтийн өмчийг хязгаартайгаар ашиглах зорилго, үндэслэлийг тодорхой тусгах бөгөөд дараах баримт бичгийг өргөдөлд хавсаргана:

зөвшөөрөлд тавигдах хуульд заасан нийтлэг нөхцөл, шаардлага хангасныг нотолсон баримт бичиг;

хуульд тусгайлан заасан нөхцөл, шаардлага хангасныг нотолсон баримт бичиг.

Эрх бүхий этгээд тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэх нэмэлт зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд тусгай зөвшөөрлийг авахад бүрдүүлсэн баримт бичиг буюу энэ зүйлийн 3.1, 3.3-т заасан баримт бичгийг дахин шаардахгүй.

Цахим хэлбэрээр гаргасан зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.3-т заасны дагуу бичгээр гаргасан хүсэлт гэж үзнэ.

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

3.Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагаас олгосон хэрэгцээний тодорхойлолт

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19.6-д заасан “Мэргэжлийн үйл ажиллагааны төсөл

 (19.6.Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч байгууллага нь хэрэгцээний үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлтээ мэргэжлийн үйл ажиллагааны төслийн хамт тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх бөгөөд төсөлд тухайн байгууллагын болон тусламж, үйлчилгээний төрөл, төлөвлөсөн байршил, барилга байгууламжийн талбайн төлөвлөлт, хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн, техник, технологийн хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг тусгасан байна.)

Эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын барилга нь мэргэжлийн үйл ажиллагааны төсөл болон батлагдсан зураг төсвийн дагуу баригдсан, зориулалтын дагуу ашиглаж болох эсэх талаар холбогдох байгууллагаас гаргасан шийдвэр

Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж нь аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан тухай холбогдох байгууллагын дүгнэлт

Эмнэлгийн мэргэжилтний бүрэлдэхүүний жагсаалт, мэргэжилтний бүртгэлийн дугаар, хөдөлмөрийн харилцаа үүсэхийг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа нь 2 үе шаттай явагддаг.

1-р үе шат

Албан хүсэлт

Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны 100 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх

2-р үе шат

Албан хүсэлт

Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

Компаний дүрэм

Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм

Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2023 оны 100 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу

Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл ЭМС-ын 2023 оны 100 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу

Эмч, ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ

Эмч,ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолт

Эмч, сувилагч, дунд мэргэжилтний лиценз, дипломны хуулбар

Хөдөлмөрийн дотоод журам

https://i-tax.mta.mn/  

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх