card

Өрх, сум, тосгоны ЭМТ-ийн  шалгуур үзүүлэлт

Сувилалын шалгуур үзүүлэлт

НЭ, хувийн эмнэлгийн шалгуур үзүүлэлт

 

ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж 

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргаж буй ЭМБ-ийн танилцуулга бэлдэх маягт 

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийх үнэлгээний маягт 

Магадлан итгэмжлэлийн судалгаа

Магадлан итгэмжлэлийн данс

 

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх