card

Байгууллагын бүтэц

Хамт олон

Зураг

Албан тушаал

Овог

Нэр

1

Эрүүл мэндийн газрын дарга

Нурмух

Сакен

2

 

Хэлтсийн дарга, Хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Мутай

Рүстем 

3

Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хяналт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл олголт хариуцсан мэргэжилтэн

Бауыржан

Нуржайнар

4

Нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан ажилтан

Хажекбер

Лена

5

Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  төсвийн төлөвлөлт, салбарын санхүүгийн  бүртгэл мэдээлэл  хариуцсан ажилтан

Онтуган

Айбота

6

Эмийн хангамж, эмнэлгийн  хэрэгслийн хангамж, тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

Тилейхан

Нурсауле

7

Нярав

Сайлаухан

Еншигүл

8

Архивын ажилтан

Мизамхан

Амангүл

9

Бичиг хэрэг, ХАБ-ын ажилтан

Амантай

Сунхар

Зураг Албан тушаал Овог Нэр

10

Төвийн дарга, Эрүүл мэндийн боловсрол сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Есимхан

Сауле

11

Сум /өрх/-ийн эрүүл мэндийн төв, СДЭ-ийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Жаку

Нурбота

12

Сэтгэцийн эрүүл мэнд, донтох эмгэг, осол гэмтэл  хариуцсан мэргэжилтэн

Көпжасар

Жандаулет

13

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хамбар

Арай

14

Дархлаажуулалтын  их эмч

Шаймардан

Лена

15

Сүрьеэ, БЗДХ-ын тандалт сэргийлэлт хариуцсан ажилтан

Ханат

Ахтилек

16

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан ажилтан

Исхаг

Айнагүл

17

Халдварт өвчин хариуцсан мэргэжилтэн

Асылбек Нургүл

18

 

Орчны эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

19

Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан

Тохай

Рахат

20

Халдвартын бага эмч

Салданбай

Нурланбек

21

Ариутгагч сувилагч

Алимхан

Нургүл

22

Дархлаажуулалтын их эмч

Ермурат

Риза

Зураг Албан тушаал Овог Нэр

23

Хэлтсийн дарга, Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Давид

Күнай

24

 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл, эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хумар

Анжелика

25

Сувилахуй болон хөнгөвчлөх, тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Солтанбай

Сунхар

26

Яаралтай тусламж, гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хуатнхан

Жанбота

27

Эм, эмийн чанар, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Талгат

Ахтолхын

28

Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ербол

Үмит

Зураг Албан тушаал Овог Нэр

29

Хэлтсийн дарга, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Шарбет

Иманхан

  Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч  Олег Лхагважав
  Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /Халдвар судлаач/ Сатыбалды Арман
  Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч / орчин / Хуат Еркеш
  Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч / Хүүхэд, өсвөр үе / Болат Гүлбану
  Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч / Хүнс / Жиналыс Галия

30

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

Хуат

Света

31

Мэдээллийн технологи, телемедицин хариуцсан ажилтан

Магзам

Халайх

32

Статистик мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Аманжол

Ерганат

33

Эрүүл мэндийн статистик бага эмч

Хайрош

Айгүл

34

Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан ажилтан

Шынарбек

Хазине

 

35

Дүн бүртгэлийн операторчин  

Баяахмет

Айжибек

Зураг Албан тушаал Овог Нэр

36

Жолооч

Нухсат

Алибек

37

Жолооч

Каримхан

Тилеуберди

38

 

Жолооч

Рахатхан

Есенжол

39

Жижүүр

Шугайып

Серикбол

40

Жижүүр

Бохи

Бахытнасыр

41

Жижүүр

Яудан

Авдихапар

42

Жижүүр

Бакок

Жансерик

43

Үйлчлэгч

Шаймардан

Елемес

44

Үйлчлэгч

Дакен

Айнур

            Овог нэр                                        Албан тушаал                                   Э-шуудан                                 Утас

 

Нурмух Сакен

Байгууллагын дарга

saken@health.bo.gov.mn

7042-2511

1. Нийгмийн  эрүүл  мэндийн  хэлтэс

1

Есимхан Сауле

НЭМХэлтсийн дарга, Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

esaule@health.bo.gov.mn

7042-2511

2 Асылбек Нургүл Халдварт өвчний  тандалт сэргийлэлт    хариуцсан мэргэжилтэн asnurgul@health.bo.gov.mn  
3 Хамбар Арай Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн arai@health.bo.gov.mn  
4 Жаку Нурбота Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн nurbota@health.bo.gov.mn  
5 Көпжасар Жандаулет  Сэтгэц эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн jandaulet@health.bo.gov.mn

6

Исхаг Айнагүл

 Нөхөн үржихүй, өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн

ainagul@health.bo.gov.mn

7

Ханат  Ахтилек

БЗДХ, сүрьеэгийн тандалтын ажилтан

akhtilek@health.bo.gov.mn

 

8

Тохай Рахат

Хоол, тэжээл хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан

rakhat@health.bo.gov.mn

 

9

Салданбай Нурланбек

Халдвартын бага эмч

nurlanbek@health.bo.gov.mn

 

10 Алимхан Нургүл Ариутгагч сувилагч alnurgul@health.bo.gov.mn  

2.Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

1

Давид Күнай

ЭТХэлтсийн дарга, Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

kunai@health.bo.gov.mn

7042-2511

2

Хумар Анжелика

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, эрсдэл,   эмнэлгийн магадлан итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

anjelika@health.bo.gov.mn

 

3

Солтанбай Сунхар

Сувилахуй болон хөнгөвчлөх, тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ssunkhar@health.bo.gov.mn

 

4

Талгат Ахтолхын

Эмийн бодлогын хэрэгжилт, чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

akhtolkhin@health.bo.gov.mn

 

5

Ербол Үмит

ЭБЭ-ийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

umit@health.bo.gov.mn

 

6

Хуантхан Жанбота

Яаралтай тусламж, гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

janbota@health.bo.gov.mn

 

3. Удирдлага, төлөвлөлт санхүүгийн   хэлтэс

1

Мутай Рустем

УТСХ-ийн дарга , Барилга байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

rustem@health.bo.gov.mn

7042-2511

2

Хажекбер Лена

Нягтлан Бодох бүртгэл хариуцсан ажилтан

lena@health.bo.gov.mn

 

3

Онтуган Айбота

Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  төсвийн төлөвлөлт,салбарын санхүүгийн  бүртгэл мэдээлэл  хариуцсан ажилтан

aibota@health.bo.gov.mn

 

4

Тилейхан Нурсауле

Эм, эмнэлгийн  хэрэгслийн  хангамж, төлөвлөлт, худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн

nursaule@health.bo.gov.mn

 

5

Бауыржан Нуржайна

Хүний нєєцийн тєлєвлєлт, хяналт, сургалт, мэргэжлийн зєвшєєрєл олголт хариуцсан мэргэжилтэн

nurjaina@health.bo.gov.mn

 

6

Сайлаухан Еншигүл

Нярав

enshigul@health.bo.gov.mn

 

7

Мизамхан Амангүл

Архивын ажилтан

amangul@health.bo.gov.mn

 

8

Амантай Сунхар

Бичиг хэргийн ажилтан

asunkhar@health.bo.gov.mn

7042-2511

4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн хэлтэс

1

Шарбет Иманхан

Хяналт,шинжилгээ,үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэлтэсийн дарга

imankhan@health.bo.gov.mn

7042-2511

2

Хуат Света

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

sveta@health.bo.gov.mn

 

3 Аманжол Ерганат Статистикийн мэдээллийн мэргэжилтэн, Улсын байцаагч erganat@health.bo.gov.mn  
4 Магзам Халайх Мэдээллийн технологи, телемедицин хариуцсан ажилтан khalaikh@health.bo.gov.mn  

5

Хайрош Айгүл

Дүн бүртгэлийн  бага эмч

aigul@health.bo.gov.mn

 

6

Шынарбек  Хазине

Эрүүл мэндийн мэдээний сан хариуцсан бага эмч

khazine@health.bo.gov.mn

 

7

Байахмет Айжибек

Дүн бүртгэлийн операторчин

aijibek@health.bo.gov.mn

 

Захиргаа аж ахуй

1

Нухсат Алибек

Жолооч

alibek@health.bo.gov.mn

 

2

Каримхан Тилеуберди

Жолооч

tileuberdi@health.bo.gov.mn

 

3 Рахытхан Есенжол Жолооч esenjol@health.bo.gov.mn  

4

Шаймардан Елемес

Үйлчлэгч

elemes@health.bo.gov.mn

 

5

Д.Айнур

Үйлчлэгч

ainur@health.bo.gov.mn

 

6

Яаудан Авдихапар

жижүүр

   

7

Бакок Жансерик

жижүүр

   

8

Шугайып Серикбол

жижүүр

   

9

Бохи Бахытнасыр

жижүүр

   

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх