card

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягт

Төлбөрийн даалгавар үүсгэх зааварчилгаа

Багц цаг бүрдүүлэлтийн тайлангийн маягт

Мэргэшлийн зэрэг олгох, шинэчлэн тогтоох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох тухай ЭМС-ын 2021-11-22-ны А/715-р тушаал

 

Шалгалтын журам батлах тухай

Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын чиглэл, индекс батлах тухай

 

Төгсөлтийн дараах үндсэн мэргэшлийн сургалт эрхлэх байгууллага, сургалтын чиглэл

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 09 сарын 01-ний өдрийн “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/337 дугаар тушаалаар батлагдсан Мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалт зохион явуулах, сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам

 Татах

Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны Төгсөлтийн дараах үндсэн ба төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл, индекс батлах тухай А/184 дүгээр тушаал

 

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх