card

Авлигын эсрэг

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОО МЭДҮҮЛЭХ ЗААВАР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2021он

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2022 он

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023 он

Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт

 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх