card

Авлигын эсрэг

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ХӨРӨНГӨ, ОРЛОГОО МЭДҮҮЛЭХ ЗААВАР

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хасхом цахим систем видео хичээл үзэх

Хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн систем

Авлигын гэмт хэргийн тухай ойлголт

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2021он

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2022 он

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023 он

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх