card

 Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл 

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм

Дүрэм батлах тухай /Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны дүрэм/

 

Ил тод байдал

Онцлох мэдээ

 

 

Хүсэлт илгээх