Сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангалаа.

A- A A+
Сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангалаа.

Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Толбо, Булган, Дэлүүн Сагсай, Буянт, Алтай сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд Эрүүл мэндийн хууль тогтоомж, стандарт дүрэм журмын хэрэгжилтэд холбогдох улсын /ахлах/ байцаагч нар төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн газраас өгөгдсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд холбогдох асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хяналт үнэлгээ хийж, газар дээр нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, ололт, амжилт болон илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг шалгуулагч байгууллагын эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд танилцуулж арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллалаа.