ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

A- A A+
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЖ БАЙНА.

Өлгий сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, амины болон нийтийн орон сууц, гэр хорооллын орчны эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага болон Эрүүл ахуйн тухай, Хог хаягдлын тухай хуулиудын хэрэгжилтэд Эрүүл мэндийн газрын орчны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, Өлгий сумын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, Өлгий сумын Хот тохижуулах албаны ерөнхий менежер, холбогдох багуудын Засаг дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналт шалгалт хийж, нийтийн эзэмшил газрын эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэж, ачуулах, овоолсон шороог зайлуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын орчин тойрны 50 метр хүртэлх талбайг тухай бүр цэвэрлүүлэх, цэвэрлэгээний явцад тогтмол хяналт хийж байх чиглэлээр холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна.