ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

A- A A+
ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ.

Эрүүл мэндийн газрын даргын үүрэг даалгаврын дагуу “Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжаар Өлгий сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй нийтийн үйлчилгээний бялдаржуулах, чийрэгжүүлэх төв буюу фитнес төвүүдийн орон байрны эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлага, үйл ажиллагаанд холбогдох хяналтын хуудсаар эрсдэлийн үнэлгээ хийж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын 36%-ийг газар дээр нь арилгуулж, шалгалтын мөрөөр зөрчил дутагдлыг арилгуулах, давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын байцаагчийн албан шаардлагаар хугацаат үүрэг даалгавар өглөө.